Since 1949

תקנון מועדון חברים להב בע”מ

המטרה של תקנון זה היא לקבוע ולהסדיר את הכללים אשר על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות של להב בע”מ.

   1. הגדרות

  למונחים הבאים יהיו בתקנון זה הפירוש שבצידם –

    1. החברה –  חברת להב בע”מ, ח.פ. 510058977.
     1. 1.2.       “אתר האינטרנט או “אתר האינטרנט של החברה”  – https://www.lhbltd.com.
     1. 1.3.       “מועדון” או “מועדון הלקוחות” – מועדון הלקוחות של החברה.
     1. 1.4.       “חבר”  או “חבר מועדון”  – חבר במועדון הלקוחות, אשר חברותו תקפה בהתאם להוראותיו של תקנון זה.
     1. 1.5.       “חשבון” – חשבונו של חבר המועדון.
     1. 1.6.       “רכישה מזכה בהטבה” או “רכישה מזכה” – רכישה שביצע חבר מועדון באחת מחנויות החברה או באתר האינטרנט של החברה, לשם צרכים פרטיים בלבד ובכמות סבירה.  מובהר, כי רכישה של כלי יריה או של תחמושת לכלי יריה או של כוונות לכלי יריה, אינה מהווה רכישה המזכה בהטבות.

       1. 1.7.       “תעודה מזהה” – תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה בתוקף.

      • החברות במועדון  
       • ההצטרפות למועדון הלקוחות תתאפשר אך ורק לאדם פרטי שמלאו לו 18 שנים. 
       • ההצטרפות למועדון הלקוחות תיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות דיגיטלי באתר החברה או לחלופין, מילוי טופס ההצטרפות באמצעות סריקת ברקוד מתאים באחת מחנויות החברה.  מילוי טופס ההצטרפות הינו תנאי לחברות במועדון.  
       • חבר המועדון מתחייב למסור בטופס ההצטרפות אך ורק פרטים מדויקים ונכונים, ועדכון הפרטיים ייעשה על ידי החבר ובאחריותו הבלעדית. החברה לא תהיה אחראית לכך שהחבר לא קיבל הודעה ו/או הטבה ו/או זכות אחרת בגלל שמסר פרטי התקשרות שאינם תקינים או מעודכנים.  
       • ההצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום.
       • על אף האמור לעיל, ובכפוף להוראות כל דין רלוונטי, החברה תהיה זכאית שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של אדם כלשהו כחבר מועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
       • החברות במועדון הלקוחות, לרבות כל זכות או הטבה מכוחה, הינה אישית, והיא אינה ניתנת להעברה ו/או לשימוש ע”י צד שלישי כלשהו.
       • בחתימתו והסכמתו של החבר בטופס ההצטרפות לקבלת דיוור ישיר, וככל שהחבר לא הודיע אחרת בטופס ההצטרפות, מאשר החבר לחברה לשלוח אליו עדכונים תקופתיים, תוכן שיווקי ופרסומים של החברה, בכל אמצעי תקשורת שהחברה תמצא לנכון (דואר ודואר אלקטרוני,  SMS ועוד), ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של החברה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של החבר לבקש בכל עת את הסרתו מרשימת התפוצה.
       • בכפוף לאמור בתקנון, הרי תקופת החברות אינה מוגבלת בזמן. החברות תפקע במקרה חו”ח של פטירה.  
       • בכפוף להוראות הדין הרלוונטי, החברה תהיה רשאית, בכל עת, להפסיק ו/או להשהות ו/או להתנות ו/או לבטל את חברותו של חבר מועדון, ובכלל זה, של כל זכות ו/או הטבה הנובעת מחברותו במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא על החברה כל חובה לנמק את החלטתה.
       • בהצטרפותו למועדון להב בע”מ מבין ומסכים חבר המועדון כי כל המידע שיצטבר עקב חברותו במועדון, לרבות עקב רכישותיו ו/או כל נתון אחר הקשור עם חברותו במועדון, יועבר לחברה וישמש את החברה לשם קידום פעילותה ומטרותיה העסקיות, לרבות (אך לא רק) לשם שיווק ומכירה, ניתוח המידע, שיפור השירות,  וכן לשם דיוור ישיר לחברי המועדון. כל המידע כאמור ייחשב כקניינה של החברה ובהתאם, חבר המועדון מבין כי שימוש במידע הנ”ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד.

        • הטבות לחברי המועדון.
         • מובהר, כי רכישה של כלי יריה או תחמושת לכלי יריה או של כוונות ואמצעים אופטיים לכלי יריה, אינה מהווה רכישה המזכה בהטבות. 
         • החברה תהיה רשאית להציע ו/או לספק מגוון של הטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים (להלן – “ההטבות“) במסגרת המועדון:  הטבות קבועות, הטבות המוגבלות בזמן, הטבות ייחודיות לחברי המועדון בלבד ו/או לקהל רחב יותר, הטבות התקפות ברכישה באתר החברה ו/או בחנויות החברה,  הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי כפי שיהיה מעת לעת.
         • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברים, ובכלל זה, להתנותן או להפסיקן או להשעותן או לבטלן, בין באופן מלא ובין באופן חלקי,  בכפוף להוראות כל דין.
         • מימוש של נקודות זכות (cash back) או של כל הטבה אחרת של חבר המועדון, יעשו אך ורק על ידי חבר המועדון, בהצגת תעודה מזהה או באמצעות כרטיס חבר, ככל ויונפק ע”י החברה.   
         • חבר מועדון שלא מימש את ההטבות שניתנו לו בתקופת חברותו,  כולן או חלקן,  תהיה הסיבה לכך אשר תהיה,  לא יהיה זכאי לקבל בגין כך כל פיצוי ו/או תשלום ו/או החזר ו/או הטבה אחרת.
         • ניתן לממש את ההטבות ברכישה בחנויות של החברה או לאחר ההזדהות באתר האינטרנט של החברה.  מובהר,  כי כל רוכש באתר האינטרנט, בין אם הינו חבר מועדון ובין אם לאו, צריך להירשם באופן ראשוני וחד פעמי לאתר על מנת לנצל את ההטבות שמצוינות בתקנון זה לעיל. 

           • בתום כל שלוש שנות חברות (שנת החברות נספרת מיום הצטרפותו של החבר למועדון הלקוחות), יימחקו כל הנקודות אשר נצברו לזכותו של החבר עד לאותו מועד,  וזאת לאחר שתינתן לחבר הודעה של שלושה (3) חודשים מראש.

          • הנחה בעת רכישה המזכה בהטבה
           • חברי המועדון יקבלו הנחה בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) בכל רכישה המזכה בהטבה. כלומר, בכל רכישה שאינה כוללת כלי יריה, תחמושת לכלי יריה, כוונות ואמצעים אופטיים לכלי הירי.
           • רכישה באמצעות כרטיס או קופון או מועדון הטבות שלא הונפק ע”י החברה, והמקנה ברכישת מוצרים הנחה ו/או הטבה (להלן – “כרטיס אחר“),  לא תיחשב לרכישה מזכה, ובמעמד הרכישה יידרש החבר לבחור מהי  ההנחה/הטבה שברצונו לממש, באופן שלא תינתן הנחה/הטבה כפולה.

             • לקוח שהצטרף למועדון הלקוחות באחת מהחנויות של החברה, יהיה זכאי להטבה האמורה לעיל החל מעסקת הרכישה המזכה הראשונה.  

            • הטבת נקודות זכות (cash back)
             • חברי המועדון יהיו זכאים ברכישה מזכה בצבירת נקודות (cash back). צבירת הנקודות תיעשה בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.
             • צבירת הנקודות תיעשה בחשבון של החבר בלבד; ולא תכול על כלי יריה, תחמושת לכלי יריה, כוונות ואמצעים אופטיים לכלי היריה.  
             • עבור כל רכישה מזכה באתר בלבד, זכאי חבר המועדון לצבירת נקודות זכות בשווי  של 5% (חמישה אחוזים) מסכום הרכישה המזכה ששולם על ידו בפועל.  יובהר, כי הסכום הרלוונטי לצורך חישוב נקודות הזכות, הינו הסכום הסופי ששילם החבר, כולל מע”מ, לאחר הפחתת הטבות ו/או הנחות מכל סוג שהוא שניתנו לחבר המועדון מכוח היותו חבר במועדון או בכלל.
             • נקודות הזכות הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של שקל אחד לכל נקודה, אותן צובר החבר בכפוף להוראות תקנון זה. נקודות הזכות אינן ניתנות להעברה ו/או המרה לכסף ישראלי ו/או לכל כסף אחר ו/או מטבע ו/או שובר זיכוי ו/או לשווה כסף מכל מין וסוג שהוא ובכל דרך אחרת.
             • מובהר,  כי רכישה שהתשלום בגינה לא כובד במלואו ובפועל, תהיה הסיבה לכך אשר תהיה,  לא תיחשב כרכישה מזכה ולא תזכה את החבר בנקודות זיכוי.  החברה אף  רשאית במרה כזה לבטל בדיעבד את נקודות הזכות שנרשמו לזכותו של חבר המועדון בגין הרכישה כאמור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנים לחברה על פי הדין.
             • מימוש נקודות הזכות ייעשה בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה.
             • מימוש נקודות הזכות יתאפשר באתר בלבד, במשך כל תקופת החברות במועדון הלקוחות, וכל עוד החברות בתוקף.
             • לא ניתן לממש את נקודות הזכות, כולן או חלקן, באותה עסקה שבה הן נצברו, אלא אך ורק בעסקה של רכישה מזכה נפרדת.
             • מובהר, כי ברכישה ששולמה באמצעות נקודות זכות, לא ניתן יהיה לצבור נקודות זכות.

               • בתום כל שלוש שנות חברות (שנת חברות נספרת מיום ההצטרפות של החבר למועדון, ואיננה שנה קלנדרית), יימחקו כל הנקודות שנצברו לזכותו של חבר המועדון עד לאותו מועד, וזאת לאחר שתינתן לחבר הודעה של שלושה (3) חודשים טרם המחיקה או תקופת זמן אחרת שתיקבע בדין.  

              • הרישום המתנהל והנמצא בידי החברה הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות הזכות שצבר כל חבר, ויחשב לראיה מהימנה בדבר נכונות הנתונים. חבר הסבור שנפלה טעות, רשאי לפנות בכתב למוקד שירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected]  ולהעלות את השגותיו בנושא. החברה תבדוק את טענותיו ותשיב לו בכתב בתוך זמן סביר.
                 • בכל מקרה שבו תסתיים חברותו של החבר במועדון הלקוחות, תהא הסיבה לכך אשר תהיה, יהיה חבר המועדון רשאי לממש את נקודות הזכות שצבר בחשבון, בהתאם לתקנון זה, במשך תקופה של שלושה חודשים בלבד מיום סיום החברות. לאחר תקופה זו, תימחק יתרת נקודות הזכות שצבר החבר. חבר מועדון שלא מימש את נקודות הזכות שצבר, תהיה הסיבה לכך אשר תהיה,  יאבד את זכאותו ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או החזר ו/או זיכוי ו/או הטבה אחרת מהחברה.  

                • כללי
                 • עם ההצטרפות למועדון הלקוחות מקבל על עצמו החבר את כל תנאי תקנון זה, ללא סייגים, לרבות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בתקנון זה, ככל שיחולו, ומתחייב לפעול על פיו. ככל שאין הוא מסכים להן ו/או לכל חלק מהן, אין הוא זכאי להצטרף למועדון.
                 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להתאים ו/או לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את הוראות התקנון, ובכלל זה, את תנאי ההצטרפות ו/או את הטבות המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין. חל שינוי בתקנון, הרי החל ממועד השינוי, יחול ויחייב אותו נוסח חדש של התקנון,  ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד למועד השינוי בתקנון.
                 • החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות מועדון הלקוחות, בין באופן זמני ובין בכלל, ובמקרה שתחליט לעשות כן,  היא תמסור לחברי המועדון הודעה מקדימה בהתאם להוראות החוק המחייב.
                 • החברה לא תישא בכל אחריות לכל מעשה, מחדל או פעילות בלתי חוקיים שיעשו על ידי כל צד שלישי אשר אינם בשליטתה ו/או באחריותה המלאה.
                 • החברה לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או הפרעה ו/או שיבוש בפעילות של מועדון הלקוחות שנגרמה בשל כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם נמצאים בשליטתה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, תקלה בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, ואלו לא יחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות ו/או פיצוי מכל מין וסוג.   
                 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מבהירה החברה כי רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים לכשלים, לתקלות וליקויים, כמו גם להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת באמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיותם של חברי המועדון, אך על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת באופן מוחלט, ויתכנו פריצות אבטחה וחדירה למידע. החברה אינה מתחייבת שהשירותים והמידע השמורים בשרתים של החברה (או בשרתים של צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לחברי המועדון ו/או מי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור, וחברי המועדון מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
                 • במקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל מין וסוג, ביחס למועדון, תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה אשר תחייבנה.
                 • תקנון זה אומנם כתוב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר, אולם הוא מיועד כמובן לשני המינים כאחד.

                   • הדין החל על תקנון זה, על פרשנותו ועל אופן ביצועו, הינו דיני מדינת ישראל,  וכל מחלוקת בקשר עם התקנון תובא להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל  אביב- יפו בלבד.

                עדיין לא חברים שלנו?

                הצטרפו עכשיו ותהנו

                5% הנחה על כל רכישה באתר!

                5% צבירה לרכישה הבאה

                חנות להב Online

                חברי המועדון של להב נהנים יותר
                מ-5% צבירה ו-5% הנחה קבועה על כל הזמנה