0.45ACP/Auto

כדור ה-0.45 משמש בעיקר להגנה עצמית, עקב משקלו הכבד יותר מספק כדור זה דשור עצירה גבוהה
לעומת כדור ה- 9 מ"מ שיותר נפוץ להגנה עצמית.

0.45ACP/Auto
קליבר 0.45ACP
צורה FMJ , JHP
משקל 230gr